Kwartalnik Aromaterapia

tom 29, numer 4, Jesień 2023

ISSN 2956-5324

O Kwartalniku

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego istniejącego od blisko 30 lat, prezentuje najnowsze wyniki badań i wiedzę na temat aromaterapii. W każdym numerze wiodącym tematem jest jeden lub grupa olejków eterycznych. Ponadto przegląd literatury światowej, praktyka aromaterapeutów, dermatologia i kosmetologia, masaż aromaterapeutyczny, informacje PTA, konferencje i kongresy, wiadomości ze świata.


Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego
rej. pras. 4942, ISSN 2956-5324
Wydawca: Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne,
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18,
e-mail: info@pta.org.pl

01

redakcja

Redaktor naczelna:
Dr inż. Iwona Konopacka-Brud
Redaktor naukowy:
Dr inż. Władysław S. Brud
Sekretarz redakcji:
Mgr inż. Aldona Radoszewska
Rada naukowa:
Prof. Dr hab. Stanisław Lochyński – Przewodniczący
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. n.med. Monika Sienkiewicz
Uniwersytet Medyczny, Łódź
Dr hab. Ewelina Pióro-Jabrucka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Dr hab. n.farm. prof. Anna Piotrowska
Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk tekstów za zgodą redakcji. Artykuły naukowe są recenzowane.

Procedura recenzowania

Redaktor naukowy dokonuje wstępnej oceny publikacji i może ją od razu odrzucić, gdy np. nie spełnia ona podstawowych wymogów pracy naukowej. Do publikacji w kwartalniku Aromaterapia przyjmowane są artykuły oryginalne, przeglądowe oraz o charakterze informacyjnym. Wstępnie zaaprobowany przez redaktora naukowego manuskrypt jest wysyłany poprzez redakcję do recenzenta, który jest naukowcem zajmującym się tą samą lub bardzo pokrewną tematyką badawczą, mającym wiedzę oraz doświadczenie w danej dziedzinie przynajmniej na równi z autorem /autorami. Recenzent jest niezależny tzn. nie jest związany z tą samą instytucją z której pochodzi autor co zapewnia bezstronność w ocenie manuskryptu. W związku z tym Recenzent jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o niezależności u Redaktora Naukowego. Korzystnym jest jeśli recenzent nie jest członkiem Redakcji i Rady Naukowej. Obowiązuje model jednostronnie ślepej recenzji tzn. tożsamość recenzenta nie jest znana autorowi. Recenzent ocenia publikację i wysyła poprzez redakcję swoją ocenę redaktorowi   naukowemu. Redaktor  naukowy – na podstawie recenzji – podejmuje decyzję o: a. odrzuceniu publikacji, b. przyjęciu jej do druku lub c. odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek. W tym ostatnim przypadku, redaktor naukowy razem z publikacją posyła autorowi (autorom) teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów. Poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzenta autor ponownie wysyła do redakcji. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora. Artykuły naukowe publikowane są wyłącznie po dokonaniu korekty autorskiej. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.

02

W Najnowszym Numerze, Contents

Sprawdź co znajdziesz w zimowym numerze Aromaterapii

Najcenniejsze olejki eteryczne 

Dr inż. Iwona Konopacka-Brud, Dr Inż. Władysław S. Brud

Drzewo Palo Santo (Bursera graveolens) i olejek eteryczny z liści Bursera graveolens (Kunt) Triana&Planch 

Omówiono pochodzenie, zastosowanie w medycynie ludowej południowo amerykańskiego drzewa i żywicy Palo Santo Bursera graveolens (Kunth) Triana&Planach. 

Rzadkie olejki eteryczne

mgr inż. Aldona Radoszewska

Olejek eteryczny Ocotea z rodziny wawrzynowatych 

Opisane zostały wybrane olejki eteryczne pozyskane z różnych gatunków drzew wchodzących w skład licznego rodzaju Ocotea.

Najcenniejsze oleje roślinne

Dr hab. n. farm. Anna Piotrowska, mgr Agata Szlachetka

Olej babassu – alternatywa dla oleju kokosowego

Olej babassu jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Aromaterapia i nauka

Dr inż. Małgorzata Dzięcioł

Olejek rozmarynowy – otrzymywanie, skład i aktywność biologiczna

Przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania, składu i aktywności antyoksydacyjnej oraz przeciwgrzybiczej olejku eterycznego z rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis).

Aromaterapia i nauka

Krzysztof Rajtar, dr hab. n. med. Monika Sienkiewicz, dr n. farm. Magdalena Grażul

Potencjał wybranych olejków eterycznych w terapii ran i owrzodzeń

Przedstawiono etiologię i problemy terapeutyczne zakażeń ran i owrzodzeń.

Magia kwiatów

Dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka

Aksamitka (Tagetes) nie tylko ozdobna

Aksamitce (Tagetes, rodzina Asteraceae) doceniana za właściwości lecznicze, które potwierdzają współczesne badania. 

PTA radzi

dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Wonną Jesienią

Jesienią często pogarsza się nastrój, kondycja, samopoczucie, spada odporność organizmu.

Informacje

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne

Z życia PTA
Komunikaty
Konferencje i sympozja
Konkurs Aromaterapia i Nauka 
Gdzie korzystać z usług dyplomowanych aromaterapeutów


Index Copernicus i Czasopisma Naukowe Punktowane MEiN
Informacje dla Autorów, Czytelników i Reklamodawców

Most valuable essentials oils

Iwona Konopacka-Brud, Ph.D., Ch.E., Władysław S. Brud Ph.D., Ch.E

Palo Santo Tree (Bursera Graveolens) and essential oil from the leaves of Bursera Graveolens (Kunt) Triana&Planch

Sources and applications in volk medicine of South American wood and resin of Palo Santo (Bursera graveolens (Kunth) Triana&Planach) are discussed.

Rare essentials oils

Aldona Radoszewska M. Sc.

Ocotea Oil from Family Lauraceae

Selected essential oils from various tree species belonging to the numerous genus Ocotea are described.

Most valuable vegetable oils

Anna Piotrowska Ph.D.Pharm, Agata Szlachetka M. Sc.

Babassu oil – an alternative to coconut oil

Babassu oil is used in the cosmetic and pharmaceutical industries.

Aromatherapy and Science

Małgorzata Dzięcioł Ph.D., Ch.E.

Rosemary oil – obtaining, composition and biological activity 

The results of research on the isolation, composition, antioxidant and antifungal activity of rosemary (Rosmarinus officinalis) essential oil are presented.

Aromatherapy and Science

Krzysztof Rajtar, Monika Sienkiewicz D.Sc, Magdalena Grażul Ph.Dr.Pharm

The potential of selected essential oils in the treatment of wounds and ulcers.

The etiology and therapeutic problems of wound infections and ulcers are presented.

Magic of flowers

Ewelina Pióro–Jabrucka Ph.D

Marigold (Tagetes) not only decorative

Marigold (Tagetes, Asteraceae family) appreciated for its medicinal properties, which is confirmed by modern research.

PTA Advises

Iwona Konopacka-Brud, Ph.D., Ch.E. 

Fragrant Autumn 

In autumn there is very often decrease of mood, condition, self feeling and general resistance of human organism. 

Information

Polish Aromatherapy Association

Announcements
Conference and Symposium
Aromatherapy and Science Competition 2023
Where to find aromatherapists – useful addresses


Index Copernicus
Information for Authors, Readers and Advertisers

Materiały do pobrania: Index Copernicus, Punktacja Czasopism Naukowych MEiN, Informacje dla Autorów i Czytelników

03

Nasi Autorzy

dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Redaktor Naczelna

Prezes PTA, Redaktor Naczelna kwartalnika, wieloletni dyrektor ds. rozwoju w firmie Pollena-Aroma, współtwórca Dr Beta®. Współautorka książek m.in. „Tajemnice Aromaterapii – Pachnąca Apteka”, „Aromaterapia dla każdego”. Wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

dr inż. Władysław S. Brud

Redaktor Naukowy

Wieloletni Prezes Zarządu „Pollena-Aroma” Sp. z o.o. Ekspert w zakresie olejków eterycznych, teorii i psychologii zapachu, perfumerii i substancji zapachowych. Członek Komitetu Wykonawczego, w latach 1993-1999 Prezydent IFEAT, Współzałożyciel i pierwszy Prezes PTA.

dr inż. Anna Lis

Redaktor

Współpracuje z redakcją kwartalnika Aromaterapia od 1995 r. Adiunkt w Instytucie Podstaw Chemii Żywności PŁ, specjalistka w dziedzinie fitochemii, w zakresie analizy olejków eterycznych oraz substancji biologicznie czynnych w surowcach roślinnych i produktach kosmetycznych.

dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka

Redaktor
Członek Rady Naukowej

Współpracuje z redakcją kwartalnika Aromaterapia od 2008 roku. Jest członkiem PTA. Adiunkt w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie. Doktorat z zakresu roślin leczniczych, wykonany w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW. Twórca i autorka cyklu Historie Ziołowe i Magia Kwiatów.

dr hab Krzysztof Śmigielski

Redaktor

prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej, Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Współautor 78 publikacji, w tym 27 w czasopismach z IF, 3 rozdziałów w książce Progress in Medicinal Plants, 30 patentów oraz 12 zgłoszeń patentowych.

mgr inż. Aldona Radoszewska

Sekretarz Redakcji

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Naturopata, Aromaterapeuta, Zielarz-Fitoterapeuta. W latach 2019-2020 uzyskała certyfikaty ukończenia „Essential Oil Safety Masterclass”,  „Essential Oils for Healthy Skin” oraz „Essential Oil Kinetics Masterclass” organizowanych przez Tisserand Institute. Absolwentka kursów „Podstawy Aromaterapii” i „Masaż  Aromaterapeutyczny”   organizowanych przez PTA w Warszawie.

Dr hab. med. Monika Sienkiewicz 

Redaktor
Członek Rady Naukowej

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej. Zainteresowania naukowe to badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej metabolitów roślinnych, w tym olejków eterycznych, lekooporność drobnoustrojów, zakażenia szpitalne, epidemiologia, podłoże genetyczne chorób.

Dr hab. n. farm. Anna Piotrowska

Redaktor
Członek Rady Naukowej

Pracownik naukowo-dydaktyczny AWF w Krakowie. Kierownik Zakładu Chemii i Biochemii Instytutu Nauk Podstawowych. Autorka prawie 100 publikacji naukowych z zakresu farmakologii, kosmetologii, kultury fizycznej i zdrowia publicznego. Członek PTA. Twórca cyklu o olejach roślinnych w kosmetyce i aromaterapii.

29

Wydanych tomów

114

Wydanych numerów

483

Napisanych artykułów

05

Cennik

Kup pojedynczy numer, lub zamów prenumeratę roczną Kwartalnika
1 numer Kwartalnika

34,90 zł

1 numer Kwartalnika

Zamów Aktualny numer Kwartalnika

lub Wybierz spośród Archiwalnych numerów

Natychmiastowy dostęp

e-wydanie PDF

Prenumerata Roczna

120,00 zł

roczna prenumerata

Zamów 4 kolejne numery Kwartalnika

Otrzymasz Kwartalnik jako pierwszy

Dostęp do wszystkich kupionych numerów

4 e-wydania PDF

Prenumerata

Kwartalnik Aromaterapia jest wydawany w formie elektronicznej i prenumeratorzy otrzymują kolejne numery w formie plików .pdf. Cena prenumeraty wynosi 120 PLN rocznie. Cena pojedynczego egzemplarza: 34,90 PLN. Prenumeratę można zamówić na dowolną liczbę kwartałów, począwszy od dowolnego numeru – także wstecznie. Zamówienie można przesyłać na adres wydawcy: info@pta.org.pl lub ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. W zamówieniu należy podać wykaz zamawianych numerów, lub rocznik, oraz ew. dane do rachunku. Pojedyncze egzemplarze Kwartalnika można zakupić w formie pliku .pdf na stronach: www.literatura.aromaterapia.pl. Członkowie Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego, opłacający składki członkowskie mają prawo do bezpłatnej prenumeraty Kwartalnika. 

06

Opinie

Co mówią o nas nasi Czytelnicy

Zaraziłam się pasją do olejków eterycznych będąc w Azji. Ucieszyłam się bardzo kiedy po powrocie do Polski trafiłam na kwartalnik Aromaterapia.Czytam każdy kolejny numer z zainteresowaniem i w ten sposób uzupełniam swoją wiedzę o różnorodność ich zastosowań ,poznaję nowe olejki i najważniejsze że mocne badania naukowe potwierdzają ich skuteczność.‎ Dziękuję całej redakcji za udostępnianie mi dostępu do wiedzy która jest jeszcze stałe mało popularna

Elżbieta

Czasopismo AROMATERAPIA to kultowa już skarbnica wiedzy o olejkach eterycznych, ich pochodzeniu, składzie i praktycznych zastosowaniach. Nie wyobrażam sobie pracy profesjonalnego aromaterapeuty bez dostępu do takich publikacji. Artykuły niezwykle interesujące także dla czytelnika, którego interesuje zdrowie i naturalne sposoby wspomagania własnego organizmu.

Dariusz Cwajda

Instytut Naturalnej Aromaterapii

Kwartalnik “Aromaterapia” od wielu lat towarzyszy firmie Avicenna-Oil jako rzetelne źródło wiedzy o olejkach eterycznych. Każdy numer to pigułka wiedzy, która pozwala na śledzenie najnowszych osiągnięć naukowych oraz bieżących wydarzeń związanych z dziedziną aromaterapii. Wysoki poziom merytoryczny oraz poruszane naukowo-techniczne aspekty aromaterapii składają się na sukces tego czasopisma. Nasza kadra z powodzeniem wykorzystuje zgromadzone dzięki kwartalnikowi informacje, doradzając klientom w kwestii potencjalnego zastosowania danych olejków.

mgr inż. Katarzyna Popko

R&D Manager w Avicenna-Oil

Kwartalnik Aromaterapia roczniki 1995-2018 jest dostępny w bibliotekach na terenie całego kraju:
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • Biblioteka Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
 • Biblioteka Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy
 • Książnica Pomorska w Szczecinie
 • Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
 • Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku

08

Numery Kwartalnika

Aktualnie możliwe numery do kupienia:
09

Kontakt z Redakcją

Pytania | Współpraca | Reklama | Zamówienia
Dane adresowe

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

NIP: 5242282619

Dane kontaktowe

info@pta.org.pl

Regulamin sklepu | Polityka prywatności